Juki E96567290A0 CPU Board ACP-121j/ACP-122j

Juki E96567290A0 CPU Board ACP-121j/ACP-122j

SMT Juki Spare Part Thailand

 

คำอธิบาย

Juki E96567290A0 CPU Board ACP-121j/ACP-122j